تکنولوژی CREAMPING

در تکنولوژی CREAMPING یا دوخت مکانیکی کاغذ انولپ به وسیله چرخ دنده هایی حساس رو ی دستگاه قرار گرفته کاغذ ها در هم دوخت می شوند و به اصطلاح می توان گفت الیاف دو طرف کاغذ در هم قفل شده و به هم وصل می شوند.

نکته مهم در این بحث نگهداری این نوع کاغذ ها در شرایط مرطوب است چرا که در صورت خشک بودن کاغذ، الیاف کاغذ در هنگام مواجهه با چرخ دنده های دستگاه پاره شده و در هم خوب تنیده نمی شوند و Creapm ایجاد شده به صورت متخلخل و باز در چندین جای دوخت مشاهده می شود و در زمان نگهداری امکان باز شدن Creapm وجود دارد، لذا قویأ توصیه می شود تولید کنندگانی که از دستگاه های با دوخت مکانیکی Creapm استفاده می کنند کاغذ انولپ را حداقل به مدت ۷۲ ساعت در شرایط رطوبت سرد و دمای اپتیمم قرار دهند.

نوع چاپ در این نوع لفاف ها معمولا به کیفیت لفاف های پلیمری نیست اما میتوان با انتخاب تأمین کننده مناسب که از تکنولوژی روز برخوردار است کیفیت های قابل قبول و مناسبی را تهیه نمود.

معمولا انوع مات و براق در این لفاف ها: استفاده از وارنیش warmish مناسب با گرید غذایی قابل تولید خواهند بود.

باید توجه داشت لفاف های براق با وارنیش نیاز بیشتری به نگهداری در شرایط رطوبت و دمای مناسب دارند.

فرم تماس