شرح خدمات شرکت رابین سر افراز هومهر

 

 • مشاوره تولید
 • ﻣﻤﯿﺰي ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺒﺎرﻫﺎ
 •  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﻠﻮﮔﺎﻫﻬﺎ
 •  ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰارش شرایط فعلی تولید و ارائه ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي بهبود
 •  ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺼﻮب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺒﺎرﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ERP & MR
 • سیستم مدیریت جامع بهره وری (TPM)
 • کنترل توقفات و نحوه عملکرد خطوط تولید (PCM)
 • پیشنهاد و اجرای پروژه های کاهش هزینه ها (Cost Saving)

مدیریت کیفیت بهره ور:

 • آزمایشگاه GLP ( طراحی، اجرا و تهیه دستورالعملها)
 • کنترل کیفیت مواد اولیه،حین تولید،نمونه های موجود در بازار و سیستم فراخوان کیفی محصول
 • فرمولاسیون و راه اندازی واحد چشایی چای (Tea Tasting)

سیستم های تضمین کیفیت (در قالب ممیزی داخلی، تامین کنندگان و شرکتهای گواهی دهنده):

 • ISO 9001:2015, TQM: سیستم مدیریت کیفیت
 • ISO 22000, HACCP, FSSC 22000, : سیستمهای تضمین ایمنی مواد غذایی
 • GMP, GHP: اصول اولیه شرایط خوب بهداشتی و تولید
 • HSE: OHSAS 18001: سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت
 • 5S, 6 sigma : اصول آراستگی سازمانی و مدیریتی

تامین منابع چای و دمنوش:

 • انواع چای پاکتی (سیاه ، سبز، دم نوش ،رویبوس)
 • انواع چای کیسه ای (سیاه ، سبز، دم نوش ،رویبوس)
 • ملزومات بسته بندی چای و دمنوش
 • Aluminum wire
 • Tread
 • TAG & Envelope papers
 • BOPP films (cellophane/ metalize)
 • Tear tape
 • Card board Boxes
 • Master Cartons
 • Inner/ outer Polly

ماشین آلات:

 • کلیه ماشین آلات چای پاکتی، کیسه ای، هرمی و سیستمهای بلندینگ / فلیورینگ
 • طراحی و اجرای لی اوت
 • تعمیرات و تامین قطعات یدکی

پشتیبانی:

 • تعیین Layout مناسب بسته به فضای اختصاص داده شده
 • پیشنهاد خرید ماشین آلات متناسب با تولید
 • پیشنهاد و تامین مواد اولیه متناسب با دستگاههای مورد استفاده
 • پیشنهاد سالانه تامین و خرید قطعات یدکی مورد نیاز ماشین آلات

خدمات تعمیرات و نگهداری:

 • تعمیرات و نگهداری اضطراری ماشین آلات در مواقع توقف دستگاه
 • برنامه ریزی منظم نگهداری سیستم ماشین آلات (روزانه-هفتگی-ماهانه-سالانه) جهت کاهش توقفات
 • اجرای برنامه های Maintenance و Overhauls
 • بازدید های منظم از سیستم ماشین آلات جهت جلوگیری از توقفات احتمالی

فرم تماس